VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE (Prostějov)

Úřad práce České republiky nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE". Nástupní mzda je od 21 260 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Prostějov
Mzda:
od 21 260 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Prostějov
nám. Spojenců 2632/13
79601

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada - sociální pracovník v Oddělení PnP a DOZP Odboru Kontaktního pracoviště v Prostějově Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika".
Místem výkonu služby je Prostějov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. srpna 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 27. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID a2azprx.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/51115-78099807".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. je státním občanem České republiky
2. dosáhl věku 18 let
3. je plně svéprávný
4. je bezúhonný
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo:
- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci
a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
- vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
6. má potřebnou zdravotní způsobilost.

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.
Bližší informace: www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj. Žádosti podávat do 27.06.2022.
Nabízené výhody: 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z FKSP

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem