REFERENT/REFERENTKA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Prostějov
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení VŘ. Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na dobu určitou
REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - podmínkou
-znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče - výhodou, zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí - výhodou
-morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům, časová flexibilita, znalost práce na PC na uživatelské úrovni (Word, Excel) - podmínkou, bezchybný písemný projev - podmínkou, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání spolu s Dodatkem k diplomu (nemusí být ověřen) nebo přehledem absolvovaných předmětů v rámci studia
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka sociálních věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí". Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů. Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce: Prostějov. Termín pro podání přihlášek: do 09.08.2022, včetně
Předpokládaný nástup: předpokládaný nástup říjen/listopad 2022, příp. dle možností uchazeče
Bližší informace podá Mgr. Marcela Vejmělková, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 582 329 550, Mgr. Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. 582 329 540 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit VŘ kdykoli v jeho průběhu

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny