REFERENT/REFERENTKA přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
REFERENT/KA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou
. orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákoně č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění; zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – výhodou
. schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
. odolnost vůči stresu
. vhodné i pro absolventy
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - REFERENT/KA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ".
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 30.09.2022
Předpokládaný nástup: listopad 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Alena Kaplánková, vedoucí přestupkového oddělení, tel. č. 582 402 280 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny