REFERENT/REFERENTKA pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a pa... (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a pa...". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a pa...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
REFERENT/KA POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
-je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - podmínkou
-znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a souvisejících předpisů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - výhodou
-praxe ve veřejné správě - výhodou
-práce s nástroji GIS - výhodou
-morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
-schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
-znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
-řidičský průkaz skupiny B - podmínkou

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče
-datum a místo narození, státní příslušnost
-místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent pořizovaní ÚPP a ÚPD".
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Místo výkonu práce: Prostějov Termín pro podání přihlášky: do 18.08.2022 Předpokládaný nástup: září/říjen, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče, tel. č. 582 329 752 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem