Referent/ka oddělení dopravy a komunikací na Odboru dopravy MMPv (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "Referent/ka oddělení dopravy a komunikací na Odboru dopravy MMPv". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka oddělení dopravy a komunikací na Odboru dopravy MMPv
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
-je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání - podmínkou;
-vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy - výhodou;
-orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb - výhodou;
-dobrá znalost práce na počítači a ochota učit se pracovat v nových programech (např. Geovap, Ginis)
- praxe ve veřejné správě - výhodou;
- znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů:
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
- zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
-zkouška odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků - výhodou;
-dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti; aktivní řidič s řidičským oprávněním skupiny B - podmínkou.

Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ".
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů. Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 06.10.2023, včetně
Předpokládaný nástup: od 01.11.2023, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka, tel. 582 329 162

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny