RADA, ODBORNÝ RADA oddělení protiepidemického Prostějov (Prostějov)

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "RADA, ODBORNÝ RADA oddělení protiepidemického Prostějov". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
RADA, ODBORNÝ RADA oddělení protiepidemického Prostějov
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Šafaříkova 2907/49
79601

Další informace o volném místu

Ředitelka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada, odborný rada oddělení protiepidemického Prostějov č. 111404/ID 30015082 ve služebním úřadu Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, v oddělení protiepidemickém Prostějov, odbor protiepidemický, se služebním působištěm Šafaříkova 2907/49 797 20 Prostějov.

Veškeré informace na
https://www.khsolc.cz/o-nas/personalni-zdroje/vyberove-rizeni-dle-statni-sluzby


Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
a)je státním občanem České republiky , občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b)dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c)je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě
d)je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] ,
e)dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského v bakalářském nebo magisterském studijním programu ,
f)má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] .

Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem - Služební předpis ředitelky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 3/2023, ze dne 20. února 2023, kterým se stanovuje požadavek odborného zaměření vzdělání a jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby, kterým je
- požadavek odborného zaměření vzdělání, a to vzdělání získané minimálně v bakalářském studijním programu Veřejné zdravotnictví, obor ochrana veřejného zdraví nebo vzdělání získané minimálně v bakalářském studijním programu zdravotnického zaměření a
- jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby, a to řidičský průkaz skupiny B .

Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:
a)strukturovaný profesní životopis ,
b)motivační dopis.

Údaje o pohovoru a písemné zkoušce - s žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 9. června 2023, tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc,
-podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
-podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@khsolc.cz, nebo
-podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 7zyai4b.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo rada, odborný rada oddělení protiepidemického Prostějov."
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem