PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA právního oddělení na Odboru vnitřní správy MMPv (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA právního oddělení na Odboru vnitřní správy MMPv". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA právního oddělení na Odboru vnitřní správy MMPv
Obor(y):
Právo
Obec:
Prostějov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
-je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou;
-znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění;
-orientace v problematice majetkové správy - nakládání s movitým a nemovitým majetkem, a v oblasti komunálních služeb - správa, provoz a údržba majetku, odpadové hospodářství, péče o zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, mobiliář;
-morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě;
-dobré komunikační schopnosti a písemný projev;
-spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům;
-orientace a schopnost pracovat v právních systémech - např. ASPI;
znalost práce s PC (Word, Excel, Internet);
-vhodné i pro absolventy.
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost využívání volnočasových a rekreačních zařízení zaměstnavatele
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA OSÚMM".
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 23.11.2023
Předpokládaný nástup: prosinec 2023/ leden 2024, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Alexandra Klímková, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv, tel. č. 582 329 188 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, vedoucí personálního oddělení MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny