ODBORNÝ REFERENT/REFERENTKA (Ptení)

OBEC PTENÍ nabízí v obci Ptení volnou pracovní pozici "ODBORNÝ REFERENT/REFERENTKA". Nástupní mzda je 19 000 – 29 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ODBORNÝ REFERENT/REFERENTKA
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Ptení
Mzda:
19 000 – 29 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
OBEC PTENÍ
79843

582376717

Další informace o volném místu

Starosta obce Ptení vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
veřejnou výzvu
Výběrové řízení na obsazení funkce "Odborný referent"
Druh práce: Odborný referent, zaměření na účetnictví obce
Místo výkonu práce: Obec Ptení
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: dle nařízení vlády ČR č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Náplň práce: vedení podvojného účetnictví ÚSC, zaměřené na agendu DPH, včetně zpracování účetních výkazů, vedení účetních knih, zpracování podkladů pro daňové přiznání, fakturace, likvidace faktur včetně kontroly všech položek, vedení evidence faktur, vedení elektronické agendy mzdového účetnictví obce, agenda zdravotního a sociálního pojištění, personální agenda zaměstnanců obce, komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu, Czech Point, ISDS
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe ekonomického směru - podmínkou
- praxe ve veřejné či státní správě v dané oblasti - výhodou
- morální bezúhonnost, pečlivost, preciznost, zodpovědnost
- znalost práce s výpočetní technikou, znalost programu GORDIC nebo KEO výhodou
- dobré organizační a komunikační schopnosti, adaptabilita
- ochota dále se vzdělávat, samostatnost, spolehlivost
Znalost platné legislativy:
- zákon č. 235/204 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, vyhl. 410/2009
- zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
- zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstřík trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Lhůta pro podání nabídek: do čtvrtka 14. 10. 2021 do 12,00 hodin

Místo a způsob pro podání přihlášky: požadované doklady v uzavřené obálce s uvedením hesla "Výběrové řízení odborný referent - neotvírat" doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Obec Ptení, Ptení 36, 798 43 Ptení.
Další informace:
- bližší informace o pracovním místě budou podány na Obecním úřadě Ptení
- přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nabídek nebudou zařazeny do výběrového řízení
- Obec Ptení si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit tuto veřejnou výzvu, popř. od ní odstoupit či tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele

OBEC PTENÍ
Jiří Porteš
starosta
582376717


Poslední změna: před 3 týdny